NHÂN SỰ

NHÂN SỰ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KÝ TÚC XÁ - ĐẠI HỌC AN GIANG

Phó Giám đốc

Bà PHAN THỊ KIM NGÂN

Email: ptkngan@agu.edu.vn

Di động: 0987 073750

Phó Giám Đốc

Ông TRẦN VĂN RĂNG

Email: tvrang@agu.edu.vn

Di động: 0918 619 572

Trưởng nhà

Bà NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

Email: ntkimanh@agu.edu.vn

Di động:0919 272 998

Phụ trách KTX Tri Tôn, Tịnh Biên

Trưởng nhà

Bà NGUYỄN THANH THỦY

Email: ntthuy@agu.edu.vn

Di động: 0123 458 0076

Phụ trách KTX Dãy V2

Trưởng nhà

Bà BÙI THỊ THUẬN

Email: btthuan@agu.edu.vn

Di động: 0918 829 621

Phụ trách KTX Dãy U

Trưởng nhà

ĐỖ THỊ KIM THANH

Email: dtkimthanh@agu.edu.vn

Di động: 0919 303 741

Phụ trách KTX Châu Đốc.

Trưởng nhà

Bà NGÔ THỊ MỸ HẰNG

Email: ntmhang@agu.edu.vn

Di động: 0123 880 8552

Phụ trách KTX Dãy V1, KTX Dãy V3.

Trưởng nhà

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH TUYẾN

Email: ntbtuyen@agu.edu.vn

Di động: 0127 777 5299

Phụ trách KTX An Phú, KTX Tân Châu

Văn Thư

Bà LÊ KIM YẾN TRINH

Email: lkytrinh@agu.edu.vn

Di động: 0914 029 627

 

Thu ngân

Bà TRẦN THỤY KIM THOA

Email: ttkthoa@agu.edu.vn

Di động: 0909 11 99 82

 

Thủ Quỹ

Bà BÙI THỊ XUÂN TRIẾT

Email: ntxtriet@agu.edu.vn

Di động: 0917 478 882

Nhân Viên

Ông LÊ TUẤN ANH

Email: ltanh@agu.edu.vn

Di Động: 0948 897 511 - 0948 454 551

Phụ trách sửa chữa điện, nước