Thông báo đóng lệ phí Ký túc xá tháng 8,9,10/2018

THÔNG BÁO

Về việc đóng Lệ phí Ký túc xá tháng 08, 09 và 10/2018

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá thông báo về việc nộp phí nội trú ký túc xá tháng 08, 09 và 10/2018 như sau:

 1. Mức thu đối với sinh viên chính quy đang học tập tại Trường Đại học An Giang:
  1. Đối với Phòng thường (8SV/Phòng)
 • Sinh viên có hộ khẩu tại các huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc, An Phú, Tân Châu nộp:

110.000 đồng/sinh viên/tháng x 3 tháng = 330.000 đồng

 • Sinh viên có hộ khẩu tại các huyện còn lại hoặc ngoài tỉnh:

130.000 đồng/Sinh viên/tháng x 3 tháng = 390.000 đồng

 1. Đối với phòng KTX Dãy Tịnh Biên:
 • Phòng 4 sinh viên: 1.000.000 đồng/phòng/tháng.
 • Phòng 6 sinh viên: 1.200.000 đồng/phòng/tháng.
  1. Đối với phòng 4 người và phòng 6 người KTX các dãy còn lại:
 •  Phòng 4 sinh viên: 800.000 đồng/phòng/tháng.
 •  Phòng 6 sinh viên: 900.000 đồng/phòng/tháng.
 1. Mức thu đối với khách trọ và học viên các trường khác: 250.000đồng/người/tháng.
 2. Thời gian và địa điểm thu phí
 • Thời hạn nộp tiền: 05/07/2018 đến 20/07/2018.
 • Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá (gặp cô Thoa).

*Lưu ý: sau ngày 20/07/2018 sinh viên không thực hiện đóng phí thì xem như tự ý chấm dứt hợp đồng và hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày 31/07/2018.

Đối với sinh viên không có nhu cầu đăng ký nội trú tiếp tục tại Ký túc xá phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với Ký túc xá (tại văn phòng TTDVKTX, liên hệ cô Yến Trinh). Các trường hợp tự ý bỏ ra ngoài không làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, Ký túc xá vẫn tính phí đối với những trường hợp này.

Đề nghị sinh viên và các cá nhân nội trú tại Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.​

P. GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

NGUYỄN PHẠM HẢI AN